Python: str() to bytes()

1. String para bytes.
data = ""             #string
data = "".encode()         #bytes
data = "".encode('utf-8')     #bytes
data = "".encode(encoding='utf-8') #bytes
data = bytes("")          #bytes
2. bytes para String.
data = b""               #bytes
data = b"".decode()           #string
data = b"".decode('utf-8')       #string
data = b"".decode(encoding='utf-8')   #string
data = str(b"")             #string

Teste

O resultado deverá ser 'True'.
str1 = b'hello world'
str2 = bytes("hello world", encoding="UTF-8")
print(str1 == str2)

Comentários