Fundamentos do Judô

1. REI HO
2. SHISEI
3. SHINTAI
4. TAI SABAKI
5. UKEMI
6. KUMI KATA
7. HAPPO KUZUSHI

Comentários